کتاب« آداب عشق ورزی» منتشر شد.
70 بازدید
موضوع: علوم تربیتی

موضوع کتاب « آداب عشق ورزی »، آموزه هایی در باره رفتارهای جنسی و عاطفی همسران، به ویژه زوج های جوان است. ناشر کتاب، نشر « نورالزهرا» قم اشت. نشانی ناشر: قم. پل حجتیه. ابتدای بلوار بهار. به طرف حرم مطهر. تلفن 02537729106

این کتاب تا کنون چهار بار تجدید چاپ شده است. جمعا در 20000 نسخه.