آداب عشق ورزی /چاپ پنجم/ حمعا25000 نسخه
56 بازدید
ناشر: نورالزهرا /قم/پل حجتیه/تلفن37739106
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 5
زبان : فارسی
آموزه هایی در باره مسائل جنسی و عاطفی همسران. ما در تجربه های مشاوره ای خود به وضوح یافته ایم که بسیاری از مشکلات همسران ریشه در ناکامی جنسی وعاطفی ایشان دارد و نیز بسیاری از توفیق هایشان ثمره کام یابی در این عرصه است. از این روست که آموزش مهارت های این رابطه را برای همسران به ویژه زوج های جوان ضرورتی حتمی می دانیم.