آلبوم من ◂ عملیات بیت المقدس/بهار1361/نزدیک خرمشهر